Slanje sažetaka

Sažetak rada dostaviti prema niže navedenim uputama.

Upute za slanje sažetaka

Naslov rada i podatke o autorima potrebno je unijeti u za to predviđene prostore prilikom online prijave sažetka na stranici HUMS-a. Sažetak treba napisati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Sažetak pisati u trećem licu i u pasivu. Sažetak mora sadržavati naslov rada, način prezentacije (usmeno/poster), autore, naziv ustanove iz koje dolaze autori, e-mail adresu i broj mobitela svih autora, sadržaj i ključne riječi (3-5).

Sažetak je moguće izravno pisati ili kopirati u za to predviđen prostor pri online prijavi.

Opseg sažetka: od 200 do maksimalno 250 riječi.

Za jezičnu i pravopisnu ispravnost odgovara autor!

Sažetak (abstract, summary) podrazumijeva sažet prikaz cijelog rada i treba sadržavati:

  • uvod, cilj, metode, rezultate, zaključak (prikaz istraživanja)
  • uvod, svrha/cilj, razradu, zaključak (pregledni/stručni rad)

Način izlaganja:

  • tehnika: računalo/LCD- projektor

Trajanje izlaganja:

  • pozvano predavanje: 20 min
  • usmeno izlaganje: 10-15 min
  • radionica: 15-30 min
  • poster: 5 min

Sažetke radova poslati najkasnije do 1.4.2021

Molimo da nam powerpoint prezentacije i postere pošaljete na email najkasnije do 15. svibnja 2021.

Hrvatska komora medicinskih sestara bodovat će Kongres sukladno odredbama Pravilnika HKMS-a.

Knjiga sažetaka objavit će se u elektronskom obliku na stranicama HUMS-a.

Online prijava sažetaka / Online abstract submission

1.Autor / 1st Author
2.Autor / 2nd Author
3. Autor / 3rd Author
4. Autor / 4th Author
5. Autor / 5th Author
(200 - 250 riječi)
(200-250 words)